หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการเสริม ตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --JOYZ-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้บริการเสริม ตามความต้องการของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 เป็นผู้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการเสริม ตามความต้องการของลูกค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101021

ใส่ครีมนวด

1. ผสมครีมนวดกับน้ำ ให้เข้ากัน

101021.01 212668
101021

ใส่ครีมนวด

2. ชโลมครีมนวดลงตัวสัตว์เลี้ยง ให้ทั่ว

101021.02 212669
101021

ใส่ครีมนวด

3. นวดคลึงเบาๆ เป็นการผ่อนคลายและช่วยให้กระตุ้นผิวหนัง ช่วยการหมุนเวียนเลือด 

101021.03 212670
101021

ใส่ครีมนวด

4. สำรวจสังคะตัง ถ้าพบสังคะตังใช้ครีมนวดให้การช่วงสางและคลายสังคะตังได้ในบ้างส่วนที่ไม่เกาะแน่น

101021.04 212671
101022

แปรงฟัน

1. เลือกใช้ยาสีฟัน (ไม่มีส่วนผสมฟลูออไรด์) และแปรงสีฟัน,ปลอกนิ้ว ที่ใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงสามารถกลืนได้

101022.01 212672
101022

แปรงฟัน

2. เลือกขนาดแปรงให้เหมาะสมกับช่องปากสัตว์เลี้ยง

101022.02 212673
101022

แปรงฟัน

3. บีบยาสีฟันเพียงเล็กน้อย

101022.03 212674
101022

แปรงฟัน

4. ให้สัตว์เลี้ยงดมและชิมยาสีฟันก่อน สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยแปรงฟันมาก่อน 

101022.04 212675
101022

แปรงฟัน

5. ใช้นิ้วเปิดริมฝีปากด้านข้าง

101022.05 212676
101022

แปรงฟัน

6. ใช้แปรงสีฟันหรือปลอกนิ้วที่เราใช้แปรงบริเวณรอบนอกของฟันสัตว์เลี้ยงให้ทั่วทั้งฟันบนและล่าง

101022.06 212677
101022

แปรงฟัน

7. ใช้น้ำล้างบริเวณปากให้สะอาด

101022.07 212678
101023

บีบต่อมกัน

1. บีบในช่วงเวลาในขั้นตอนอาบน้ำ

101023.01 212679
101023

บีบต่อมกัน

2. ใช้นิ้วกดที่ระหว่างก้นสัตว์เลี้ยง ประมาณตำแหน่ง 4 และ 8 เข็มนาฬิกา

101023.02 212680
101023

บีบต่อมกัน

3. ไม่ควรใช้แรงกดมาก ให้การกดบีบหรือรูดเบา ๆ

101023.03 212681
101023

บีบต่อมกัน

4. ทำความสะอาดพร้อมการอาบน้ำ

101023.04 212682
101024

อาบโอโซนสปา

1. อาบในขั้นตอนสุดท้ายของการอาบน้ำ

101024.01 212683
101024

อาบโอโซนสปา

2. นำฝักบัวให้อยู่ในระยะที่ติดผิวหนัง เพื่อใช้แรงดันน้ำในการนวด

101024.02 212684
101024

อาบโอโซนสปา

3. ไล่ฝักบัวไปให้ทั่วตัว ใช้เวลา 5-10 นาที

101024.03 212685
101024

อาบโอโซนสปา

4. อธิบายประโยชน์ของการอาบโอโซนสปาได้

101024.04 212686
101025

อาบออนเซ็น

1. ลงแช่ในขั้นตอนสุดท้ายของการอาบน้ำ

101025.01 212687
101025

อาบออนเซ็น

2. ใส่น้ำมันหอมระเหยลงในน้ำ

101025.02 212688
101025

อาบออนเซ็น

3. ใช้เวลาในการแช่ 5-10 นาที

101025.03 212689
101025

อาบออนเซ็น

4. อธิบายประโยชน์ของการอาบออนเซ็นได้

101025.04 212690
101025

อาบออนเซ็น

5. ไม่สามารถใช้กับแมวได้เนื่องจากตื่นตกใจกับแรงดันน้ำที่เป็นฟองอากาศมากระทบตามตัว

101025.05 212691

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมินประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 ยินดีต้อนรับ