หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบหลังการให้บริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --UUYR-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบหลังการให้บริการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 เป็นผู้ที่มีทักษะการตรวจสอบหลังการให้บริการ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102021

ทวนรายการทั้งหมดตามบันทึกการให้บริการอีกครั้ง

1. ทวนรายการทั้งหมดว่าทำถูกต้องตามที่ได้บันทึก

102021.01 212724
102021

ทวนรายการทั้งหมดตามบันทึกการให้บริการอีกครั้ง

2. ถ้ามีจุดที่ทำไม่ได้หรือมีการแก้ไขแจ้งเจ้าของทันที

102021.02 212725
102021

ทวนรายการทั้งหมดตามบันทึกการให้บริการอีกครั้ง

3. เก็บรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน

102021.03 212726
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

1. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์ตามร่างกายผิวหนัง

102022.01 212727
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

2. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณตา

102022.02 212728
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

3. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณหู ใบหู หรือ ขี้หู 

102022.03 212729
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

4. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณจมูก

102022.04 212730
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

5. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณปาก เหงือก ฟัน 

102022.05 212731
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

6. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณเล็บ อุ้งเท้า

102022.06 212732
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

7. สำรวจตรวจสอบร่างกายสัตว์บริเวณก้น

102022.07 212733
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

8. สำรวจตรวจสอบการเดินของสัตว์เลี้ยง

102022.08 212734
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

9. สำรวจตรวจสอบการหายใจของสัตว์เลี้ยง

102022.09 212735
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

10. แจ้งเจ้าของทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ

102022.10 212736
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

11. แนะนำพบหมอกรณีเกิดจากตัวสัตว์เลี้ยงเอง

102022.11 212737
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

12. ให้พบหมอทันที กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้บริการ

102022.12 212738
102022

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติหลังจากใช้บริการสัตว์เลี้ยง

13. บันทึกลงใน V/S

102022.13 212739
102023

เก็บรายละเอียดอีกรอบ แปรงขนให้เข้าทรงให้สวยงาม

1. สำรวจทรงขนและแปรงขนอีกรอบเพื่อความเรียบร้อยสวยงามและฉีดน้ำหอม

102023.01 212740
102023

เก็บรายละเอียดอีกรอบ แปรงขนให้เข้าทรงให้สวยงาม

2. พาสัตว์เลี้ยงเข้าที่จุดพักสัตว์เลี้ยงปูผ้ารองสัตว์เลี้ยงให้เรียบร้อย

102023.02 212741

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน

ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างานยินดีต้อนรับ