หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับความต้องการของลูกค้า (ปฏิบัติตามคู่มือ SDI,SOP)

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --XNQJ-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับความต้องการของลูกค้า (ปฏิบัติตามคู่มือ SDI,SOP)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
 เป็นผู้ที่มีความรู้ในการรับความต้องการของลูกค้า (ปฏิบัติตามคู่มือ SDI,SOP)

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102011

ประเมินขนสัตว์เลี้ยงและตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์เลี้ยง (ปฏิบัติ ตามคู่มือ SDI)

1. ตรวจสอบเส้นขนสัตว์เลี้ยง 

102011.01 212717
102011

ประเมินขนสัตว์เลี้ยงและตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์เลี้ยง (ปฏิบัติ ตามคู่มือ SDI)

2. ตรวจสอบผิวหนังสัตว์เลี้ยง

102011.02 212718
102011

ประเมินขนสัตว์เลี้ยงและตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์เลี้ยง (ปฏิบัติ ตามคู่มือ SDI)

3. แนะนำและอธิบายประเภทขนกับทรงที่ลูกค้าต้องการและเสนอบริการเสริม

102011.03 212719
102012

ตรวจสอบและบันทึก สภาพสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน

1. ตรวจสอบร่างกายสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน

102012.01 212720
102012

ตรวจสอบและบันทึก สภาพสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน

2. บันทึกลงแบบฟอร์มข้อมูล (Consent Form)

102012.02 212721
102012

ตรวจสอบและบันทึก สภาพสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน

3. แจ้งทวนรายการที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ

102012.03 212722
102012

ตรวจสอบและบันทึก สภาพสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน

4. แจ้งเวลารับกลับ

102012.04 212723

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน

ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 ยินดีต้อนรับ