หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตัดขนสัตว์เลี้ยง

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --RUPQ-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตัดขนสัตว์เลี้ยง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดขนสัตว์เลี้ยง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

1. ใช้ใบมีดเบอร์ 10 ตัดเหลือ 1.8 ซม. ไถสั้นติดหนัง ไถอุ้งเท้าท้องก้น

101041.01 212705
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

2. ใช้ใบมีดเบอร์ 8 ตัดเหลือ 0.3 ซม. ไถสั้นเหลือติดหนัง

101041.02 212706
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

3. ใช้ใบมีดเบอร์ 4F ตัดเหลือ 1 ซม. ไถตัวกำลังดี

101041.03 212707
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

4. ใช้ใบมีดเบอร์ 5F ตัดเหลือ 0.5 ซม ไถตัวสั้นแต่ไม่สั้นมาก

101041.04 212708
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

5. ใช้ใบมีดเบอร์ 7F ตัดเหลือ 0.3 ซม. ไถตัวสั้น ๆ แต่ไม่ติดหนัง

101041.05 212709
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

6. ใช้ใบมีดเบอร์ 3/4 ตัดเหลือ 1.5 ซม. ไถตัวแต่ไม่เอาสั้น

101041.06 212710
101041

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน

7. ใช้ใบมีดเบอร์ ตัดเหลือ 2 ซม. ไถตัว ไม่เอาสั้นรักษาความยาว

101041.07 212711
101042

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร

1. เลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับประเภทขนและทรงที่ตัด

101042.01 212712
101042

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร

2. ใช้กรรไกรตรง กับการตัดและเล็มทุกทรง หรือเล็มรอบเท้า และส่วนที่เป็นตรงและใช้ขึ้นโครงรอบแรก

101042.02 212713
101042

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร

3. ใช้กรรไกรโค้ง กับการใช้ตัดและเล็มบริเวณส่วนโค้งมนเอว น่อง ก้น เท้า ปลายหู เก็บรายละเอียดเพิ่มให้ความละเอียดส่วนโค้งมนให้มีสัดส่วนขึ้น

101042.03 212714
101042

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร

4. ใช้กรรไกรซอยละเอียด กับการซอยเก็บรายละเอียด ได้ทุกส่วน เพิ่มรายละเอียด แก้ไขส่วนที่แหว่ง เก็บรายละเอียดเพิ่มความสวยงามแต่ไม่เหมาะกับขนที่บางทำให้ขนดูไม่เท่ากันหรือดูบางลงกว่าเดิม

101042.04 212715
101042

ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร

5. ใช้กรรไกรซอยใหญ่ กับตัดขนหนาๆ หรือขนหยิก เช่น ไซบีเรียเล็มกลมเข้าทรง หรือใช้ตัดแทนกรรไกรตรง หรือกรณีสัตว์เลี้ยงไม่ให้ความร่วมมือจะดูไม่เหมือนตัดขนแหว่ง

101042.05 212716

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน

ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 ยินดีต้อนรับ