หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เป่าขนสัตว์เลี้ยง

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --XEFI-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เป่าขนสัตว์เลี้ยง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป่าขนสัตว์เลี้ยง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

1. ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับขนาดสัตว์เลี้ยง

101031.01 212692
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

2. ถือไดร์เป่าให้เว้นระยะห่างจากตัวสัตว์เลี้ยงพอสมควร

101031.02 212693
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

3. ใช้ผ้าเช็ดตัวช่วยในการเช็ดตามตัว

101031.03 212694
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

4. เป่าไล่ตามตัว หาง เท้า และ ซอกนิ้วเท้า

101031.04 212695
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

5. ไม่เป่าไล่บริเวณใบหน้า

101031.05 212696
101031

เป่าไดร์ไล่น้ำ

6. เป่าไล่น้ำให้ออกให้ได้มากทีสุด

101031.06 212697
101032

เป่าขนด้วยไดร์หอย

1. เป่าขนด้วยลมอุ่นในช่วงแรก

101032.01 212698
101032

เป่าขนด้วยไดร์หอย

2. ใช้ผ้าเช็ดตัวช่วยในการเช็ดตามตัว

101032.02 212699
101032

เป่าขนด้วยไดร์หอย

3. ใช้หวีแปรงหรือแปรงสลิกเกอร์ในการสางขนเพื่อให้ขนแตกและแห้งไวขึ้น

101032.03 212700
101032

เป่าขนด้วยไดร์หอย

4. เมื่อแปรงขนไประยะหนึ่งให้ปรับไปใช้อุณหภูมิเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิในการร่างกาย

101032.04 212701
101033

เป่าขนในตู้เป่า

1. เปิดเครื่องโดยชั้นหมวด Care อุณหภูมิไม่เกิน 28 องศา

101033.01 212702
101033

เป่าขนในตู้เป่า

2. อธิบายประโยชน์ของการเป่าขนในตู้เป่าได้

101033.02 212703
101033

เป่าขนในตู้เป่า

3. ใช้ระยะเวลา 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับขนสัตว์เลี้ยง

101033.03 212704

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน

ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างานยินดีต้อนรับ