หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการจัดทำโดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ --OMSP-001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่มีความรู้ในการส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102031

ตรวจสอบอีกรอบก่อนส่ง

1. แปรงขนให้เข้าทรง 

102031.01 212742
102031

ตรวจสอบอีกรอบก่อนส่ง

2. ตรวจสอบความสวยงามเรียบร้อย

102031.02 212743
102032

ส่งคืนสัตว์เลี้ยงให้ถึงมือเจ้าของ

1. นำสัตว์เลี้ยงตัวเล็กให้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย

102032.01 212744
102032

ส่งคืนสัตว์เลี้ยงให้ถึงมือเจ้าของ

2. อุ้มสัตว์เลี้ยงตัวเล็กแต่ไม่มีกระเป๋าส่งถึงมือเจ้าของ

102032.02 212745
102032

ส่งคืนสัตว์เลี้ยงให้ถึงมือเจ้าของ

3. ใส่กรงหรือใส่สายรัดอกจูงสัตว์เลี้ยงขนาดกลางหรือใหญ่ส่งให้ถึงมือเจ้าของ

102032.03 212746
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

1. ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงร่วมกับเจ้าของตามใบ Consent Form

102033.01 212747
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

2. ทวนรายการให้บริการทั้งหมดที่ได้ทำ

102033.02 212748
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

3. แจ้งจุดที่มีการเปลี่ยนรายการตามที่ได้ยืนยันจากเจ้าของก่อนหน้าแล้ว

102033.03 212749
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

4. ตรวจสอบสภาพร่างกายสัตว์เลี้ยง หู ตา จมูก ก้น ผิวหนัง และการเดิน

102033.04 212750
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

5. แนะนำพบสัตวแพทย์กรณีมีสิ่งผิดปกติ

102033.05 212751
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

6. ตรวจสอบทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สิ

102033.06 212752
102033

ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินร่วมกับเจ้าของ

7. ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเซ็นใบ Consent Form หลังการใช้บริการ เมื่อถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยทุกอย่าง

102033.07 212753
102034

กล่าวลา พร้อมส่งกลับ (SOP)

1. ยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณ
102034.01 212754
102034

กล่าวลา พร้อมส่งกลับ (SOP)

2. ช่วยเปิดประตู

102034.02 212755
102034

กล่าวลา พร้อมส่งกลับ (SOP)

3. ช่วยจูงหรือถือสัมภาระจนถึงรถและกล่าวลาอีกรอบ

102034.03 212756

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) (ค) คำแนะนำในการประเมิน (ง) วิธีการประเมิน

ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 วิธีการประเมิน

        - ประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน18.2 เครื่องมือ

        - แบบฟอร์มประเมินจากการให้บริการจริงโดยหัวหน้างาน

 ยินดีต้อนรับ