คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม ระดับ 4 นั้นจะมีทักษะในการตรวจสอบระบบคุณภาพ จัดทำและประเมินระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ แก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ และทวนสอบกระบวนการ วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก   เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 2. การทำงานเป็นทีม 3. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้     4. การมีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  6. มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน 7. สามารถถ่ายทอดฝึกอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 8. ทักษะความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจ 9. ทักษะในการบริหารจัดการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3.ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักจัดการและและประกันคุณภาพแปรรูปนม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพและมาตรฐาน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-BOBG-329A สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์และทวนสอบกระบวนการการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-RXCQ-331A วางแผนการตรวจสอบและวางแผนการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม
FPC-PCWN-480A ตรวจสอบระบบคุณภาพตามแผนการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-LWHK-323A จัดทำและประเมินระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-ATNF-327A ตรวจสอบระบบตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโดยหน่วยงานภายในและภายนอก
FPC-HACI-497A แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ