คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2 นั้น จะต้องสามารถประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ สามารถตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์      

2. ทักษะการเรียนรู้

3. การทำงานเป็นทีม

4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-MPD-2-065ZB ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการแปรรูปนม
FPC-MPD-2-066ZB ตรวจสอบระหว่างกระบวนการแปรรูปนม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0097-A : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ