คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปนม อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ 2 นั้น จะต้องสามารถประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ สามารถตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงาน ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม วิเคราะห์ผลการตรวจสอบตามแผนการประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ เพื่อให้การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะการเรียนรู้ 3. การทำงานเป็นทีม 4. ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 5.การตัดสินใจเบื้องต้น 6. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. คุณวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานแปรรูปนม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานควบคุมคุณภาพ พนักงานผลิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-TEER-324A ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการแปรรูปนม
FPC-EJWK-325A ตรวจสอบระหว่างกระบวนการแปรรูปนม
FPC-SNSS-326A ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของการแปรรูปนม
FPC-MQKA-328A ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
FPC-HUJF-330A วิเคราะห์ผลการตรวจสอบตามแผนการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ