คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการนำเที่ยวในประเทศสื่อสารเพื่อการนำเที่ยวดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว และการจัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1.มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน

3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4

4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสมรรถนะอาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในกลุ่มอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมัคคุเทศก์ทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยวจัดเตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยวและการนำทางและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นต้น

51113  อาชีพมัคคุเทศก์ (Travel Guides)

หมายเหตุ : ข้อกำหนดเบื้องต้นให้เป็นไปตามพรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-IWQQ-049A บริการนำเที่ยวในประเทศ
THR-STHQ-050A สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
THR-CZXK-052A ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
THR-RCVD-053A ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว
THR-CBVH-054A จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ