คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการนำเที่ยวในประเทศสื่อสารเพื่อการนำเที่ยวปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยวโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

2. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ

3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ทั่วไป

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           บุคคลในกลุ่มอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมัคคุเทศก์ทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยวรับเข้าและส่งออกนักท่องเที่ยวตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการนำเที่ยวปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ สามารถดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และ สามารถนำเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานนำเที่ยวเป็นต้น

51113  อาชีพมัคคุเทศก์ (Travel Guides)

หมายเหตุ : ข้อกำหนดเบื้องต้นให้เป็นไปตามพรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-IWQQ-049A บริการนำเที่ยวในประเทศ
THR-STHQ-050A สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
THR-VHVG-051A ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์
THR-CZXK-052A ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
THR-RCVD-053A ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ