หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-STHQ-050A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03221 จัดเตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 1.ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับการรวบรวมได้อย่างครบถ้วน 03221.01
03221 จัดเตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 2.ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับการเรียบเรียงได้อย่างถูกต้อง 03221.02
03221 จัดเตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 3. ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการนำไปใช้งาน 03221.03
03222 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 1.เทคนิคการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจัดเตรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03222.01
03222 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 2.ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับการนำเสนอด้วยเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 03222.02
03223 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ การนำเที่ยว 1.เทคนิคการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจัดเตรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03223.01
03223 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ การนำเที่ยว 2.ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้รับการนำเสนอด้วยเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 03223.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการนำเที่ยว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการนำเสนอ2. เทคนิคการสื่อความหมาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. รายงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการนำเที่ยว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการนำเที่ยว(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการนำเที่ยว    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว เป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ