หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-VHVG-051A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03231 ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย 1.มัคคุเทศก์เข้าใจข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 03231.01
03231 ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย 2.มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 03231.02
03232 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 1. มัคคุเทศก์เข้าใจจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้อง 03232.01
03232 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 2.มัคคุเทศก์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้อง 03232.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย2. ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณมัคคุเทศก์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์2. ข้อกำหนดการแต่งกายตามกฎหมาย3. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์4. กฎหมายว่าด้วยบทลงโทษ5. ข้อกฎหมายว่าด้วยข้อปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. บัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ที่มีอายุใช้งาน ณ ปัจจุบัน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )    2. เอกสารรับรองเรื่องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณมัคคุเทศก์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณมัคคุเทศก์(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับที่มีผลบังคับใช้งาน ณ ปัจจุบัน2. ปฏิบัติตามอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้งาน ณ ปัจจุบัน3. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ ความรู้จักประมาณตน ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ มีความเมตตากรุณา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ