หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-RCVD-053A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว และใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03251 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว 1. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 03251.01
03251 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว 2. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่อประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 03251.02
03252 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยว 1. เทคโนโลยีเพื่อการค้นข้อมูลถูกนำมาใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03252.01
03252 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยว 2. เทคโนโลยีเพื่อการค้นข้อมูลถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 03252.02
03253 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำทาง 1. เทคโนโลยีเพื่อการนำทางถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาพิกัดที่อยู่ของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 03253.01
03253 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำทาง 2. เทคโนโลยีเพื่อการนำทางถูกนำมาใช้เพื่อเลือกเส้นทางในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03253.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการประสานงาน2. เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล3. การใช้ Social network4. การใช้ E-mail บนเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

         หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. รายงานปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำทาง    2.รายงานปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)   2. จดหมายอิเล็กทรอนิคส์( E-mail) ที่มีการโต้ตอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว    2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประสานงานกับผู้ร่วมงาน นักท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารบนเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ