หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-CZXK-052A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว และปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03241 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 1. ยานพาหนะนำเที่ยวได้รับตรวจสอบความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างครบถ้วน 03241.01
03241 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 2.ร้านอาหารมีการสำรวจเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน 03241.02
03241 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 3.ที่พักแรมมีการสำรวจเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน 03241.03
03241 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 4.นักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 03241.04
03241 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว 5.นักท่องเที่ยวได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 03241.05
03242 ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว 1.มัคคุเทศก์มีความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 03242.01
03242 ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว 2.มัคคุเทศก์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 03242.02
03243 แก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 03243.01
03243 แก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 2.แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมีการป้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 03243.02
03243 แก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 3.ปัญหาร้ายแรงที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองมีการรายงานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทราบอย่างครบถ้วน 03243.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กฎความปลอดภัยด้านการเดินทาง2. กฎความปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม3. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว   2.รายงานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

       ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว     2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว(ข) คำอธิบายรายละเอียด     1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการเดินทาง ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและสุขอนามัยในร้านอาหาร ที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่พักแรมและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสังเกตได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยการเดินทาง     2. ปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุจากการเจ็บป่วยและจากสัตว์มีพิษ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ