หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการนำเที่ยวในประเทศ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-IWQQ-049A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการนำเที่ยวในประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

มัคคุเทศก์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่นำเที่ยว ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วน รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย และส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03211 วางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว 1. ใบสั่งงานที่ได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน 03211.01
03211 วางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวได้รับการดำเนินการวางแผนในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ 03211.02
03211 วางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว 3. เอกสารทางการเงินทีใช้ในการนำเที่ยวได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน 03211.03
03212 ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1.ผู้ร่วมงาน(รถสถานที่ ไกด์)ได้รับการประสานงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03212.01
03212 ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2.สถานที่พักแรมได้รับการประสานงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03212.02
03212 ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3.ร้านอาหารได้รับการประสานงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03212.03
03212 ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการประสานงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03212.04
03212 ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 5.ร้านจำหน่ายของที่ระลึกได้รับการประสานงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03212.05
03213 รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 1. มัคคุเทศก์ไปถึงจุดนัดหมายตามกำหนดการในรายการนำเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 03213.01
03213 รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 2. นักท่องเที่ยวสัมภาระได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03213.02
03213 รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากจุดนัดหมายได้ตรงเวลา 03213.03
03214 นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 1.นักท่องเที่ยวไปสถานที่ที่กำหนดในรายการนำเที่ยวอย่างครบถ้วน 03214.01
03214 นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 2.มัคคุเทศก์บรรยายนำชมแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการ 03214.02
03214 นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 3.มัคคุเทศก์ตอบข้อซักถามในระหว่างเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 03214.03
03214 นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 4.นักท่องเที่ยวได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มตามรายการอย่างครบถ้วน 03214.04
03214 นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว 5. นักท่องเที่ยวได้เข้าที่พักตามกำหนดการได้อย่างถูกต้อง 03214.05
03215 ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ 1.มัคคุเทศก์ไปรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามกำหนดการได้อย่างถูกต้อง 03215.01
03215 ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ 2.นักท่องเที่ยวและสัมภาระ ได้รับการตรวจสอบจำนวนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03215.02
03215 ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ 3.เอกสารเดินทางของนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03215.03
03215 ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ 4.นักท่องเที่ยวเดินทางออกจากจุดนัดหมายได้ตรงเวลา 03215.04
03215 ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ 5.นักท่องเที่ยวได้รับการส่งออกตามกำหนดการได้อย่างถูกต้อง 03215.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว2. ปฏิบัติเกี่ยวกับรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3. ปฏิบัติเกี่ยวกับส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวิเคราะห์งานจาก (ข้อมูล) เอกสารใบสั่งงาน2. วางแผนการเดินทาง3. การตรวจสอบเอกสารทางการเงิน4. จิตวิทยาการบริการ5. เทคนิคการบริหารเวลา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. รายงานเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว   2. ใบสั่งงานเกี่ยวกับการรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย   3. ใบสั่งงานเกี่ยวกับการส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. ใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  2. ใบรับรองความรู้เกี่ยวกับการบริการนำเที่ยว(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ควรแนะนำวิธีการประเมินเกี่ยวกับ บริการนำเที่ยวในประเทศ(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว    2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องรับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย    3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. วิเคราะห์ข้อมูลจากใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง และกำหนดแผนในการปฏิบัติการนำเที่ยวให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   2.กำหนดการปฏิบัติงานรับนักท่องเที่ยว ตามกำหนดการตามจุดนัดหมาย ได้แก่ สนามบิน จุดผ่านแดนเข้าออกประเทศ และสถานที่นัดหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบสั่งงาน ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะและอุปกรณ์ ก่อนเดินทางต่อไปยังสถานที่กำหนดในใบสั่งงานหรือรายการนำเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยว อย่างถูกต้องครบถ้วน    3. กำหนดการปฏิบัติงานส่งนักท่องเที่ยวได้แก่ สถานที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่นัดหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบสั่งงานหรือรายการนำเที่ยว หรือส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่กำหนดในใบสั่งงาน หรือ รายการนำเที่ยว ได้แก่ สนามบิน จุดผ่านแดนเข้าออกประเทศ ที่อยู่อาศัยปกติ (บ้าน ) และสถานที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.3 เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ