คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานหน้าร้านค้าทอง เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเสนอขายสินค้าและบริการ จัดการข้อโต้แย้งและปิดการขาย จัดการสถานประกอบการร้านทองรูปพรรณ บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และปฏิบัติงานตามความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขายในร้านทอง อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานช่วยขายในร้านค้า (5223)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านค้าทองรูปพรรณ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเจ้าของคนเดียว หรือสาขา หรือบริษัท เป็นผู้ปฎิบัติงานระดับพนักงานถึงระดับผู้จัดการสาขา หรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงของร้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-XNLU-075B เสนอขายสินค้าและบริการ
GEM-IKQG-076B จัดการข้อโต้แย้งและปิดการขาย
GEM-GZSI-077B จัดการสถานประกอบการร้านทองรูปพรรณ
GEM-ONEP-078B บริหารจัดการสินค้าคงคลังหน้าร้าน
GEM-CZBD-081B ปฏิบัติงานตามความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ