คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานหน้าร้านค้าทอง เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านคัดกรองทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งเบื้องต้น ตรวจสอบทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งด้วยวิธีพื้นฐาน ขาย รับซื้อ และแลกเปลี่ยนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง และขายฝากทอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขายในร้านทอง อย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 3 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานช่วยขายในร้านค้า (5223)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านค้าทองรูปพรรณ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเจ้าของคนเดียว หรือสาขา หรือบริษัท เป็นผู้ปฎิบัติงานระดับพนักงานถึงระดับผู้จัดการสาขา หรือเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงของร้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-JSDZ-071B คัดกรองทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งเบื้องต้น
GEM-FDII-072B ตรวจสอบทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งด้วยวิธีพื้นฐาน
GEM-RXWH-073B ขาย รับซื้อ และแลกเปลี่ยนทองรูปพรรณและทองคำแท่ง
GEM-JHSG-074B ขายฝากทอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ