คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ปฏิบัติงานหน้าร้านค้าทอง เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเบื้องต้น  โดยจัดทำรายงานสรุปการซื้อขายประจำวัน จัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่าย และบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องการโจรกรรม การหลอกลวงต่างๆ รวมถึงเข้าใจความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก และสามารถกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันต่างๆได้เบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพต้องเป็นไปดังข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานขายในร้านทอง อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถยืนยันถึงความรู้หรือประสบการณ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

2. สอบผ่านการรับรองคุณวุฒิ อาชีพนักบริหารจัดการร้านทอง ระดับ 4 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
พนักงานช่วยขายในร้านค้า (5223)

บุคคลในอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ มีหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าร้านค้าทองรูปพรรณ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเจ้าของคนเดียว หรือสาขา หรือบริษัท เป็นผู้ปฎิบัติงานพนักงานถึงระดับผู้จัดการหรือผู้อาวุโสของร้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขาย และผู้จัดการสาขา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-GIEX-079B จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเบื้องต้น
GEM-VSQK-080B บริหารความเสี่ยง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0396-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ