คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับ ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-AAM-2-015ZA เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย
-AAM-2-016ZA ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ