คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีไทยตามกระบวนการแต่ละเครื่องดนตรี และการตกแต่งเสียงเครื่องดนตรีให้ได้คุณภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-VIVR-029A ผลิตเครื่องดนตรีไทยตามกระบวนการแต่ละเครื่องดนตรี
-GXGJ-030A ตกแต่งเสียงเครื่องดนตรีให้ได้คุณภาพ
-KRSI-027A เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย
-NSGT-028A ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ