คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการจัดการเพิ่มมูลค่าเครื่องดนตรีไทยเชิงพานิชย์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเครื่องดนตรีไทยเชิงอนุรักษ์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-MXVG-033A จัดการเพิ่มมูลค่าเครื่องดนตรีไทยเชิงพานิชย์
-UDPW-034A ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเครื่องดนตรีไทยเชิงอนุรักษ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ