คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดนตรีไทยและการเพิ่มมูลค่าเครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีการเชิงหัตถศิลป์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-MWQS-031A ตรวจสอบคุณภาพเครื่องดนตรีไทย
-INNX-032A เพิ่มมูลค่าเครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีการเชิงหัตถศิลป์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ