หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องดนตรีไทย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -AAM-4-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องดนตรีไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย


1 7312 ช่างทำเครื่องดนตรีและปรับเสียงดนตรี

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลผู้มีความรู้ ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดนตรีไทย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102051

ตรวจสอบตำหนิและความเรียบร้อยของงาน

1. ตรวจสอบตำหนิของงาน ปรับแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนส่ง
มอบงาน

102051.01
102051

ตรวจสอบตำหนิและความเรียบร้อยของงาน

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 

102051.02
102052

ตรวจสอบคุณภาพเสียง

1. ตรวจสอบคุณภาพเสียงด้วยวิธีการต่าง ๆ 

102052.01
102052

ตรวจสอบคุณภาพเสียง

2. ปรับ ทดลอง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ซื้อหรือผู้เชี่ยว
ชาญ

102052.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-  ทักษะตรวจสอบคุณภาพเสียง

-  ทักษะการทดลอง แก้ไข คุณภาพเสียง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้อื่น 

-  ความรู้เกี่ยวกับศัพท์สังคีต 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      -  หลักฐานเสียงเครื่องดนตรีไทยหรือตัวอย่างเครื่องดนตรีไทย

      -  เอกสารหรือใบรับรองประสบการณ์ทำงานจากผู้เชี่ยวชาญ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      -  ผลการสอบข้อเขียน

      -  ผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินผลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งเสียงเครื่องดนตรีไทย (ง) วิธีการประเมิน

     - การสอบข้อเขียน และ

     - สอบสัมภาษณ์หรือการสอบสาธิตการทำงานหรือการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบเสียงเครื่องดนตรีไทย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1)  การตรวจสอบเสียงเครื่องดนตรีไทย รวมถึงการทดลอง แก้ไข และการสื่อสารกับผู้ซื้อ ผู้จ้าง 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

        1. แบบสัมภาษณ์

        2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหรือแบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    

 ยินดีต้อนรับ