คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องดนตรีไทย  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-IBUS-039A สร้างสรรค์ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องดนตรีไทย
-EACW-040A เผยแพร่ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ