คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ผลิตเครื่องดนตรีไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเครื่องดนตรีไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานผลิตเครื่องดนตรีไทย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-EKQA-035A บริหารจัดการการผลิตเครื่องดนตรีไทย
-UAHX-036A บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานผลิตเครื่องดนตรีไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1

ยินดีต้อนรับ