หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -AAM-2-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย


1 7312 ช่างทำเครื่องดนตรีและปรับเสียงดนตรี

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลผู้มีความรู้ ทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102011

เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องดนตรีไทยได้เหมาะสม

1. คัดเลือกวัตถุดิบได้เหมาะสมกับการผลิตเครื่องดนตรี
ไทยแต่ละประเภท 

102011.01
102011

เตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องดนตรีไทยได้เหมาะสม

2. แก้ไขข้อบกพร่องของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทย

102011.02
102012

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน

1. เตรียมวัสดุเพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน 

102012.01
102012

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน

2. เตรียมอุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทย 

102012.02
102012

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน

3. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 

102012.03
102012

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน

4. ร่างแบบ (กระสวนแบบ) เพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทย

102012.04
102012

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการผลิตเครื่องดนตรีไทยได้ครบถ้วน

5. เตรียมสถานที่สำหรับทำสีเครื่องดนตรีไทย

102012.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

-  ทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีไทยให้มีคุณภาพ

-  ทักษะการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องดนตรีไทย

-  ทักษะการเก็บรักษาวัตถุดิบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีไทยให้มีคุณภาพ

-  ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องดนตรีไทย

-  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบ 

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      -  ภาพหลักฐานหรือตัวอย่างการเตรียมอุปกรณ์เพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทย

      -  เอกสารหรือใบรับรองประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี จากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      -  ผลการสอบข้อเขียน

     -   ผลการสอบสัมภาษณ์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินผลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทย

 (ง)  วิธีการประเมิน

     -   การสอบข้อเขียน และ

     -   สอบสัมภาษณ์หรือการสอบสาธิตการทำงานหรือการสังเกตการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

     ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการผลิตเครื่องดนตรีไทย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1)  วัตถุดิบ หมายถึง วัสดุทางธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์เพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทย เช่น ไม้ 

แผ่นหนัง เขาสัตว์ งาช้าง โลหะ ทองเหลือง ทองแดง หางม้า ไหม กะลา เรซิ่น ฯลฯ   

     2)  อุปกรณ์ เครื่องมือ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลิตเครื่องดนตรีไทยตามแต่ประเภทของเครื่องดนตรีไทยนั้น ๆ ได้แก่ กาว กระดาษทราย วานิช แปรง มีดกลึง เครื่องกลึง เครื่องขัด เครื่องเจาะ เครื่องเจีย เครื่องไส เครื่องเลื่อย เครื่องฉลุ กาว อุปกรณ์สำหรับการทำสีเครื่องดนตรีไทย

     3)  สถานที่ หมายถึง สถานที่ในการผลิตเครื่องดนตรีไทย เช่น โรงกลึง โรงพ่น โรงเก็บไม้ ห้องอบไม้ 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน 

        1. แบบสัมภาษณ์

        2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานหรือแบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ