คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้า โดยสามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบนเรือประมง ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมงทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

   ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบช่างกลเรือบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

1.3) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า

2) เกณฑ์การประเมิน

    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-HQEH-008A ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-UBNI-010A เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
MRT-YFOP-016A ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง
MRT-ALZU-017A แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MGVJ-019A ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-NBBY-023A จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-CPBA-033A ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
MRT-AMVM-037A ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง
MRT-BZKY-038A บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง
MRT-OUZB-045A บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ