หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-YFOP-016A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20501 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.1 ซ่อมบำรุงการรั่วจากท่อร่วมไอเสีย ME20501.01 61842
ME20501 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.2 ซ่อมบำรุงการรั่วไหลบริเวณฝาสูบ ME20501.02 61843
ME20501 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.3 ซ่อมบำรุงการรั่วของเสื้อสูบ ME20501.03 61844
ME20501 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.4 ซ่อมบำรุงการรั่วของผนังอ่างน้ำมันหล่อลื่น ME20501.04 61845
ME20501 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.5 ดูแลชิ้นส่วนยึดเครื่องและฐานเครื่องไม่ให้หลวม ME20501.05 61846
ME20502 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.1 ซ่อมบำรุงเพลาขับได้ ME20502.01 61847
ME20502 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.2 ซ่อมบำรุงเพลาลูกเบี้ยว ME20502.02 61848
ME20502 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.3 ซ่อมบำรุงปัมป์หัวฉีด ME20502.03 61849
ME20502 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.4 ซ่อมบำรุงกระเดี่ยงกดลิ้นและกลไกบังคับลิ้นได้ ME20502.04 61850
ME20502 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2.5 ซ่อมบำรุงลูกสูบได้ ME20502.05 61851
ME20503 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.1 เตรียมและใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด/ประกอบ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ได้อย่างถูกต้อง ME20503.01 61852
ME20503 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.2 แปรผลของเครื่องมือในการซ่อมบำรุงได้ ME20503.02 61853
ME20503 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.3 ถอด/ประกอบอุปกรณ์ตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ME20503.03 61854
ME20503 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.4 ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ME20503.04 61855

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการประเมินการทำงานของเครื่องจักร

    - ทักษะในการใข้เครื่องมือซ่อมบำรุง

    - มีทักษะฝีมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

    - ความรู้เรื่องส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่อยู่กับที่ได้ ส่วนเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ ส่วนของทุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ และในขณะหยุดเครื่อง รวมถึงการนำเครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

(ก) คำแนะนำ 

    - ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ