คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้า จะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่ เตรียมพร้อมในการเดินเครื่องจักรใหญ่ เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์ จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง ซ่อมบำรุงมอเตอร์ประเภทต่างๆ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักร ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

   ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบช่างกลเรือบนเรือประมงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

1.3) ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ

1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือเรือ ระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งรองต้นกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 3

2) เกณฑ์การประเมิน

    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-YWTL-005A วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-UHFC-006A เตรียมพร้อมในการเดินเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
MRT-UBNI-010A เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
MRT-HISG-013A จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-ZJRM-018A ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
MRT-ZBIF-020A ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังบนเรือ
MRT-GTPN-021A ซ่อมบำรุงมอเตอร์ประเภทต่างๆ บนเรือประมง
MRT-JJDS-041A แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องกว้านบนเรือประมง
MRT-XHPV-046A แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของใบจักรและเพลาใบจักรบนเรือประมง
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ