หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-CPBA-033A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของการควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น้ำ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31001 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง 1.1 ใช้เครื่องมือตรวจการรั่วไหลของน้ำยาทำคามเย็นได้ ME31001.01 61977
ME31001 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง 1.2 ใช้เครื่องมือเติมน้ำยาทำความเย็นได้ ME31001.02 61978
ME31001 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง 1.3 ใช้เครื่องมือดูดน้ำยาทำความเย็นออกจากระบบได้ ME31001.03 61979
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.1 บอกวิธีระบายอากาศออกทางคอนเดนเซอร์ ME31002.01 61980
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.2 ตรวจสอบน้ำยาที่จ่ายเข้าคอนเดนเซอร์ ME31002.02 61981
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.3 ทำความสะอาดในท่อคอนเดนเซอร์ ME31002.03 61982
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.4 ปล่อยน้ำยาออกทางคอนเดนเซอร์ ME31002.04 61983
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.5 ตรวจสอบรอยรั่ว แก้ไข และเติมน้ำยาเพิ่ม ME31002.05 61984
ME31002 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน 2.6 ปรับอัตราการไหลของน้ำเข้าคอนเดนเซอร์ใหม่ ME31002.06 61985
ME31003 ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของการควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น้ำ 3.1 เปลี่ยนลิ้นลดกำลังดัน (Expansion valve) ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิในการจัดเก็บ ME31003.01 61986
ME31003 ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของการควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น้ำ 3.2 เปลี่ยนวาล์ว หรืออุปกรณ์วาล์วใหม่ ME31003.02 61987
ME31003 ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของการควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น้ำ 3.3 ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติได้ ME31003.03 61988

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

    - มีทักษะการถอดประกอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการเครื่องทำความเย็น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง ครอบคลุมการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบและการปรับแต่งอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการจัดเก็บสัตว์น้ำ

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องทำความเย็น

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - ลิ้นปรับกำลังดัน เป็นอุปกรณ์ในระบบเครื่องทำความเย็น ทำหน้าที่ฉีดน้ำยาทำความเย็น เข้าสู่คอยล์เย็น (Evaporator)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ