Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง
1
2
3
เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
4
5
ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือประมง
6
7
8
แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
9
10
11
ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง
12
13
14
จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าบนเรือประมง
15
16
ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
17
18
19
ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง
20
21
บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง
22
23
บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง
24
25
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
26
27
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
28
29

ยินดีต้อนรับ