หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MGVJ-019A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งสายไฟฟ้าบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจหลักการเดินสายไฟฟ้าอย่างถูกต้อง รู้จักประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า หลักการพื้นฐานของระบบไฟฟ้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส  ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20801 อธิบายหลักการเดินสายไฟฟ้า 1.1 ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ME20801.01 61873
ME20801 อธิบายหลักการเดินสายไฟฟ้า 1.2 ใช้วิธีการต่อระบบไฟได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ME20801.02 61874
ME20802 ดำเนินการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้ตามข้อกำหนด 2.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ต่อสายไฟ ME20802.01 61875
ME20802 ดำเนินการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้ตามข้อกำหนด 2.2 ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ต่อสายไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ME20802.02 61876
ME20803 ดำเนินการต่อสายไฟฟ้าบนเรือ 3.1 ต่อสายไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย ME20803.01 61877
ME20803 ดำเนินการต่อสายไฟฟ้าบนเรือ 3.2 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม ME20803.02 61878

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้ฝีมือช่าง

    - ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟแสงสว่าง 

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 

    - ทักษะในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 

    - ประมาณการในเรื่องแรงตึงในสายไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - เครื่องมือพื้นฐานในการติตั้งสายไฟฟ้า

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์แต่ละอย่างในระบบสายไฟฟ้า 

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การติดตั้งสายไฟฟ้า เป็นเดินสายไฟฟ้าในการทำงานในพื้นที่การปฏิบัติงาน ไม่ได้เป็นการออกแบบการเดินสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน แต่ต้องมีความปลอดภัย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะและความรู้ในเรื่องขนาดสาย อุปกรณ์รับจ่ายไฟ

(ก) คำแนะนำ 

    - คูณสมบัติของสายไฟต้องใช้งานบนเรือประมงได้

    - คู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องไฟฟ้า

    - ขนาดและชนิดของเครื่องไฟฟ้า

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - เครื่องมือพื้นฐานในการติดตั้งสายไฟ เช่น ไขควง ค้อน คีมปอกสาย คีมตัดสาย มัลติมิเตอร์ ประแจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ