หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-HQEH-008A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่เรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ได้ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME10801 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ 1.1 ซ่อมบำรุงการรั่วจากท่อร่วมไอเสีย ME10801.01 61770
ME10801 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ 1.2 ซ่อมบำรุงการรั่วไหลบริเวณฝาสูบ ME10801.02 61771
ME10801 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ 1.3 ซ่อมบำรุงการรั่วของเสื้อสูบ ME10801.03 61772
ME10801 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ 1.4 ซ่อมบำรุงการรั่วของผนังอ่างน้ำมันหล่อลื่น ME10801.04 61773
ME10801 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ 1.5 ตรวจสอบส่วนยึดเครื่องและฐานเครื่องไม่ให้หลวม ME10801.05 61774
ME10802 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ 2.1 ซ่อมบำรุงเพลาขับได้ ME10802.01 61775
ME10802 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ 2.2 ซ่อมบำรุงเพลาลูกเบี้ยว ME10802.02 61776
ME10802 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ 2.3 ซ่อมบำรุงปัมป์หัวฉีด ME10802.03 61777
ME10802 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ 2.4 ซ่อมบำรุงกระเดี่ยงกดลิ้นและกลไกบังคับลิ้นได้ ME10802.04 61778
ME10802 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ 2.5 ซ่อมบำรุงลูกสูบได้ ME10802.05 61779
ME10803 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ 3.1 ใช้เครื่องมือตรวจสอบก่อนทำการซ่อมบำรุงได้ ME10803.01 61780
ME10803 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ 3.2 แปรผลของเครื่องมือในการซ่อมบำรุงได้ ME10803.02 61781
ME10803 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ 3.3 ตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือในการบำรุงอย่างถูกวิธี ME10803.03 61782

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการประเมินการทำงานของเครื่องจักร

    - ทักษะในการใข้เครื่องมือซ่อมบำรุง

    - มีทักษะฝีมือช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

    - ความรู้เรื่องส่วนประกอบของเครื่องจักรใหญ่ และอะไหล่ที่ใช้งาน

    - พื้นฐานความรู้ในการบำรุงรักษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ ครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่อยู่กับที่ได้ ส่วนเครื่องจักรใหญ่ที่เคลื่อนที่ ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ และในขณะหยุดเครื่อง รวมถึงการนำเครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

(ก) คำแนะนำ 

    - ปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ