หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-AMVM-037A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักอาศัยบนเรืออย่างเหมาะสม ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31401 เข้าใจการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักอาศัยบนเรืออย่างเหมาะสม 1.1 บอกอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องพักอาศัยบนเรือที่เหมาะสม ME31401.01 62007
ME31401 เข้าใจการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักอาศัยบนเรืออย่างเหมาะสม 1.2 บอกวิธีระบายอากาศภายในห้องพักอาศัยบนเรือ ME31401.02 62008
ME31401 เข้าใจการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพักอาศัยบนเรืออย่างเหมาะสม 1.3 บอกวิธีลดความชื้นภายในห้องพักอาศัยบนเรือ ME31401.03 62009
ME31402 ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.1 บอกหลักการเดินเครื่องปรับอากาศตามคู่มือเครื่องปรับอากาศ ME31402.01 62010
ME31402 ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.2 ปฏิบัติการเดินเครื่องปรับอากาศตามวิธีที่ระบุในคู่มือเครื่องปรับอากาศ ME31402.02 62011
ME31402 ควบคุมการเดินเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.3 ปฏิบัติการเพิ่ม ลดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องพักอาศัยบนเรือ ME31402.03 62012

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการใช้งานอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

    - ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

    - หลักการเครื่องทำความเย็น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ระบบปรับอากาศบนเรือประมงครอบคลุมถึงเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงและอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศที่ทำความเย็นให้พื้นที่พักอาศัยบนเรือประมง

(ก) คำแนะนำ 

    - คู่มือเครื่องทำความเย็นที่ใช้บนเรือประมง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ