หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-BZKY-038A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

รองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบนเรือและใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    - N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME31501 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบนเรือ 1.1 ดำเนินการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงตามรายการตรวจสอบ ME31501.01 62013
ME31501 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบนเรือ 1.2 ดำเนินการแก้ไขการขัดข้องของเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้ ME31501.02 62014
ME31501 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบนเรือ 1.3 ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง ME31501.03 62015
ME31502 ใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาได้ 2.1 บอกรายการเครื่องมือในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องปรับอากาศบนเรือประมง ME31502.01 62016
ME31502 ใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาได้ 2.2 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้ถูกวิธี ME31502.02 62017
ME31502 ใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาได้ 2.3 ปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องมือในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้ถูกวิธี ME31502.03 62018
ME31502 ใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาได้ 2.4 จัดเก็บเครื่องมือในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องปรับอากาศบนเรือประมงได้ถูกวิธี ME31502.04 62019

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    - N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการบำรุงรักษา

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการระบบการปรับอากาศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    -  สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศบนเรือ และใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประกอบด้วย ชุดพัดลมคอยล์เย็น เครื่องอัดแก๊ส ท่อทาง และระบบควบคุมการทำงาน

(ก) คำแนะนำ 

    - พิจารณาคำแนะนำการจัดการเก็บอะไหล่จากคู่มือการใช้งานเครื่องยนต์

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
    - N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ