คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3 จะเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงานได้ โดยจะสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหาร ประสานงานกับผู้รับบริการและผู้ประกอบการเพื่อรับและจัดส่งอาหารโดยใช้รถจักรยานยนต์ แก้ไขปัญหาที่เกิดในการจัดส่งอาหาร รวมทั้งสามารถจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งอาหารได้ทั้งรูปแบบเงินสดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  1.1 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (หากเป็นประเภทชั่วคราวต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี)

  1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 6 เดือน

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 3  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ ทั้ง 8 หน่วยกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-HRQK-617A เตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
LOG-DQKH-618A รับคำสั่งซื้ออาหาร
LOG-DJFS-619A จัดการเส้นทางในการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
LOG-KMZR-620A นำส่งอาหารให้กับผู้รับบริการ
LOG-SFKC-621A ประสานงานการจัดส่งอาหาร
LOG-OWDH-622A แก้ไขปัญหาในการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
LOG-BQMB-625A จัดเก็บเงินสดค่าบริการในการจัดส่งอาหาร
LOG-MQVT-626A จัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งอาหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ