คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 4 จะเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมอาชีพในการทำงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ และมีทักษะในการควบคุมงาน สามารถปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน และมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น

   โดยจะสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหาร ประสานงานกับผู้รับบริการและผู้ประกอบการเพื่อรับและจัดส่งอาหารโดยใช้รถจักรยานยนต์ แก้ไขปัญหาที่เกิดในการจัดส่งอาหาร สามารถจัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งอาหารได้ทั้งรูปแบบเงินสดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถสอนงานและดูแลงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้จัดส่งอาหารได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  1.1  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (หากเป็นประเภทชั่วคราวต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี)

  1.2  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์  ระดับ 4  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ จำนวน 2 หน่วย และมีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) ในสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 และ ระดับ 3 ดังนี้

  2.1 เตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหาร

  2.2 รับคำสั่งซื้ออาหาร

  2.3 จัดการเส้นทางในการจัดส่งอาหาร

  2.4 นำส่งอาหารให้กับผู้รับบริการ  

  2.5 ประสานงานการจัดส่งอาหาร

  2.6 แก้ไขปัญหาในการจัดส่งอาหาร

  2.7 จัดเก็บเงินสดค่าบริการในการจัดส่งอาหาร

  2.8 จัดเก็บค่าบริการในการจัดส่งอาหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-GBYS-623A ดูแลงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้จัดส่งอาหาร
LOG-AHBE-624A สอนงานการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ