คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 จะเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ โดยจะสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหาร ประสานงานกับผู้รับบริการและผู้ประกอบการเพื่อรับและจัดส่งอาหารโดยใช้รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสามารถจัดเก็บเงินสดค่าบริการในการจัดส่งอาหาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์    ระดับ 2 ต้องเป็นผู้ที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดย

  1.1 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ (หากเป็นประเภทชั่วคราวต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี)

  1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์อย่างน้อย 3 เดือน

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนี้ ทั้ง 6 หน่วยกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-HRQK-617A เตรียมความพร้อมก่อนการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
LOG-DQKH-618A รับคำสั่งซื้ออาหาร
LOG-DJFS-619A จัดการเส้นทางในการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์
LOG-KMZR-620A นำส่งอาหารให้กับผู้รับบริการ
LOG-SFKC-621A ประสานงานการจัดส่งอาหาร
LOG-BQMB-625A จัดเก็บเงินสดค่าบริการในการจัดส่งอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ