คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-3-016ZB ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-TAT-3-017ZB จัดทำและนำเสนองาน
THR-TAT-3-018ZB ใช้เทคนิคการขาย (POINT OF SALE: POS)
THR-TAT-3-019ZB วางแผน สร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-TAT-3-020ZB ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-TAT-3-021ZB บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง
THR-TAT-3-022ZB เข้าใจรายงานทางการเงิน
THR-TAT-3-023ZB ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-TAT-3-024ZB ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-TAT-3-025ZB บริหารการออกใบเสร็จและระบบการเรียกเก็บเงิน (BSP)
THR-TAT-3-026ZB ใช้กฎและขั้นตอนเรื่องราคาค่าตั๋วโดยสาร
THR-TAT-3-027ZB สำรองบริการเสริม นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
THR-TAT-3-028ZB สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
THR-TAT-3-029ZB สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วโปรโมชั่น
THR-TAT-3-030ZB สร้างและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
THR-TAT-3-031ZB จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการขาย
THR-TAT-3-032ZB ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-TAT-3-033ZB ประสานงานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ