คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-4-034ZB สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
THR-TAT-4-035ZB สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
THR-TAT-4-036ZB จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-TAT-4-037ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-TAT-4-038ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-TAT-4-039ZB สอนทักษะในการทำงาน
THR-TAT-4-040ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
THR-TAT-4-041ZB ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-042ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-043ZB จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-TAT-4-044ZB พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ