คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพสำรองบัตรโดยสาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-2-001ZB ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย
THR-TAT-2-002ZB จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา
THR-TAT-2-003ZB ป้องกันการลักทรัพย์
THR-TAT-2-004ZB ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-TAT-2-005ZB ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ
THR-TAT-2-006ZB สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-007ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-008ZB เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยว
THR-TAT-2-009ZB ประสานงานกับซัพพลายเออร์
THR-TAT-2-010ZB จัดการฐานข้อมูลสินค้าและบริการ
THR-TAT-2-011ZB จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางในคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-012ZB จัดหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและให้คำแนะนำ
THR-TAT-2-013ZB เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-014ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-TAT-2-015ZB ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ