คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-6-411ZB พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
THR-TCF-6-412ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-413ZB เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-414ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-415ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-416ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-417ZB ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-418ZB สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-419ZB ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-6-420ZB กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-421ZB กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-422ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-423ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-424ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-6-425ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-426ZB คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-427ZB ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-428ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-6-429ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ