หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-6-411ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10402.01 สร้างตำรับอาหารฮาลาลใหม่ 10402.011 ตำรับอาหารมาตรฐาน ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องโดยมีคำแนะนำและขั้นตอนการประกอบอาหาร 10402.01.01
10402.01 สร้างตำรับอาหารฮาลาลใหม่ 10402.012 ชั่ง ตวง วัดและการเปรียบเทียบมาตราส่วนในระบบต่างๆ ได้ 10402.01.02
10402.01 สร้างตำรับอาหารฮาลาลใหม่ 10402.013 ตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้รับการเตรียม ปรุง จัดเสิร์ฟ และจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ตามรูปแบบมาตรฐานอย่างถูกต้อง 10402.01.03
10402.02 คำนวณต้นทุนอาหารฮาลาลที่พัฒนาใหม่ 10402.021 วัตถุดิบและเครื่องปรุง ได้รับการประมาณการใช้ตามตำรับมาตรฐานที่กำหนดอย่างถูกต้อง 10402.02.01
10402.02 คำนวณต้นทุนอาหารฮาลาลที่พัฒนาใหม่ 10402.022 ต้นทุนอาหารได้รับการคิดและวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามตำรับมาตรฐานที่กำหนด 10402.02.02
10402.02 คำนวณต้นทุนอาหารฮาลาลที่พัฒนาใหม่ 10402.023 อาหารฮาลาลที่พัฒนาใหม่ได้รับการกำหนดราคาขายอย่างถูกต้อง 10402.02.03
10402.03 ทดสอบการยอมรับตำรับอาหารฮาลาลที่พัฒนาขึ้นใหม่ 10402.031 ตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้รับการทดสอบการยอมรับตามขั้นตอนของการทดสอบการยอมรับอย่างถูกต้อง 10402.03.01
10402.03 ทดสอบการยอมรับตำรับอาหารฮาลาลที่พัฒนาขึ้นใหม่ 10402.032 ตำรับอาหารที่พัฒนาขึ้นได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นตำรับมาตรฐาน 10402.03.02
10402.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 10402.041 ขั้นตอนการพัฒนาตำรับอาหารฮาลาลได้รับการกำหนดและจัดทำอย่างถูกต้อง 10402.04.01
10402.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 10402.042 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารใหม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 10402.04.02
10402.04 ถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกอบอาหารที่พัฒนาใหม่ 10402.043 ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในอาหาร ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างทันท่วงที 10402.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ