หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-6-429ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20701.01 วางแผนการจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล 20701.011 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารถูกกำหนดชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 20701.01.01 73889
20701.01 วางแผนการจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล 20701.012 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารถูกกำหนดปริมาณการใช้ได้อย่างเหมาะสม 20701.01.02 73890
20701.01 วางแผนการจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล 20701.013 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารถูกกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 20701.01.03 73891
20701.01 วางแผนการจัดซื้อและติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล 20701.014 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารถูกกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งและจัดเก็บให้เหมาะสมกับการใช้งาน 20701.01.04 73892
20701.02 ทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 20701.021 เครื่องมือและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบว่าทำงานได้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ 20701.02.01 73893
20701.02 ทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 20701.022 เครื่องมือและอุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด 20701.02.02 73894

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ