Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
1
2
3
4
จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
5
6
7
เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
8
9
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
10
11
12
13
14
15
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
16
17
18
สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
19
20
21
ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
22
23
24
25
26
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
27
28
29
ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
30
31
กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
32
33
34
กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
35
36
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
37
38
39
40
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
41
42
43
ตรวจรับวัตถุดิบ
44
45
46
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
47
48
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
49
50
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
51
52
53
จัดซื้อวัตถุดิบ
54
55
56
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
57
58

ยินดีต้อนรับ