คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-231ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-3-232ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-3-233ZB วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-234ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-235ZB สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-236ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-237ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-238ZB พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-239ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-3-240ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-241ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-242ZB คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-243ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-244ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-245ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-246ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-247ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-248ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-249ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-250ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-251ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-252ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-3-253ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-254ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-3-255ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-3-256ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-3-257ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-3-258ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-3-259ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-3-260ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-3-261ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-3-262ZB ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-3-263ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-3-264ZB ทำของแนม
THR-TCF-3-265ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-3-266ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี

ยินดีต้อนรับ