คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติประเภท Parallel Thread Plug Gauge โดยใช้ Outside micrometer หรือ Universal Length Measuring Machine (ULM) ร่วมกับ 3-wire unit เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบ

          มีกระบวนการคิดและสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน สามารถจัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติแก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจ ข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น หรือ 

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น 

          4. ได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือ Parallel thread plug gauge รวมกันไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

          5. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 หรือ

          6. ผู้สมัครได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 2 

          7. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 ทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะ

          8. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ , ผู้ทดสอบงานด้านความยาวและมิติ , ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต, บุคลากรในสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-MET-3-146ZB คำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
TAA-MET-3-147ZB ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
TAA-MET-3-148ZB ทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
TAA-MET-3-149ZB สอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
TAA-MET-3-150ZB จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge
TAA-MET-3-151ZB ให้คำแนะนำผลการสอบเทียบ Parallel Thread Plug Gauge แก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ