คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4 ได้แก่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติประเภท Profile projector และ Measuring microscope โดยใช้สเกลมาตรฐานและฉากมาตรฐานเป็นมาตรฐานในการสอบเทียบ

          มีความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบการวิเคราะห์ความถูกต้องของผลการวัด และเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ สามารถตรวจสอบใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้อื่นได้ ดูแลให้ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น หรือ 

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความ

ยาวและมิติ โดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น 

          4. ได้รับการอบรมที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการสอบเทียบเครื่องมือ profile projector หรือ measuring microscope รวมกันไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

          5. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4 โดยต้องมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 4 หรือ

          6. ผู้สมัครได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 3 

          7. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 อย่างน้อย 6 หน่วยสมรรถนะ โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 3 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือกอย่างน้อย 1 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มละ 3 หน่วยสมรรถนะ

          8. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ , ผู้ทดสอบงานด้านความยาวและมิติ , ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต, บุคลากรในสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-MET-4-152ZB กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
TAA-MET-4-153ZB ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง
TAA-MET-4-154ZB ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ
TAA-MET-4-155ZB กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบ Profile projector
TAA-MET-4-156ZB สอบเทียบเครื่อง Profile projector
TAA-MET-4-157ZB วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบ Profile projector
TAA-MET-4-158ZB กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบ Measuring microscope
TAA-MET-4-159ZB สอบเทียบเครื่องมือ Measuring microscope
TAA-MET-4-160ZB วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบ Measuring microscope
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ