คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้และทักษะในการใช้งาน บำรุงรักษา และปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 1 ได้แก่การสอบเทียบไม้บรรทัดและตลับเมตรโดยเครื่องมือมาตรฐาน มีความรู้และทักษะในการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ

          2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติโดยหลักฐานต้องออกให้โดยหน่วยงานนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น สถานประกอบการ ส่วนราชการ เป็นต้น หรือ 

          3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้ประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 1 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ หรือ

          4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบเทียบไม้บรรทัดหรือตลับเมตรไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

          5. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ระดับ 1 อย่างน้อย 4 หน่วยสมรรถนะ โดยเป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 2 หน่วยสมรรถนะ และหน่วยสมรรถนะทางเลือกอย่างน้อย 1 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มละ 2 หน่วยสมรรถนะ

          6. กรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ , ผู้ทดสอบงานด้านความยาวและมิติ , ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต, บุคลากรในสถานศึกษา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TAA-ZZBU-178B ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
TAA-SXAI-177B ระบบมาตรวิทยา
TAA-XKRQ-183B การใช้งานไม้บรรทัดและเครื่องมือมาตรฐาน
TAA-ONDW-184B สอบเทียบไม้บรรทัด
TAA-SISS-185B การใช้งานตลับเมตรและเครื่องมือมาตรฐาน
TAA-YTJE-186B สอบเทียบตลับเมตร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ